Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Másfél-ezer éves szúrák Mekka és Medina környékéről

2011.08.26

4. SZÚRA (részlet)

 (Simon Róbert fordítása)

 Allah, a könyörületes és irgalmas nevében!

138 Hirdesd a képmutatóknak, hogy fájdalmas büntetés lesz az osztályrészük,

139 akik hitetleneket fogadnak testvérbarátuknak a hívők helyett! Vajon hatalmat áhítoznak náluk? Minden hatalom Allahé!

140 [Pedig már] kinyilatkoztatta nektek az Írásban [a parancsot]: “Ha halljátok, hogy nem hisznek Allah jeleiben és gúny tárgyává teszik azokat, akkor ne üljetek le velük, amíg valami más beszélgetésbe [nem] bocsátkoznak. Különben ti is olyanok vagytok, mint ők!” Allah összegyűjti a képmutatókat és hitetleneket mind egy szálig a gyehenna [tüzébe],

141 [a képmutatókat], akik azt lesik, [hogy mi fog történni] veletek. Ha Allahtól győzelem jut osztályrészetekül, azt mondják: “Vajon nem voltunk-e veletek?” Ám ha a hitetleneké lett a siker, azt mondják [nekik]: “Vajon nem kerekedtünk [már] fölétek és nem védelmeztünk meg benneteket a hívőktől?” Ám Allah ítélkezni fog közöttetek a Feltámadás Napján. Allah nem ad majd utat [a győzelemre] a hitetleneknek a hívők ellen.

142 A képmutatók szeretnék rászedni Allahot, de [valójában] ő szedi rá őket. Ha felállnak az istentiszteletre, akkor immel-ámmal állnak hozzá, s azt szeretnék, hogy az emberek szeme rajtuk legyen, s csak tessék-lássék emlékeznek meg Allahról.

143 Ingadoznak [eközött] és aközött [a párt között], és sem emezek, sem amazok mellett [nem tudják elkötelezni magukat]. Akit Allah tévelygésbe vitt, annak soha nem fogsz utat találni.

144 Ti hívők! Ne fogadjatok hitetleneket testvérbarátotoknak a hívők helyett! Vajon nyilvánvaló érvet akartok adni Allahnak [saját] magatok ellen?

145 A képmutatók [majdan] a [pokol]tűz legmélyebb bugyrában lesznek és nem fogsz találni nekik [ó Mohamed] segítőt –

146 kivéve azokat, akik megbánást tanusítva visszafordulnak, megjavulnak és Allahhoz ragaszkodnak és őszinteséget mutatnak Allah iránt. Ők a hívőkhöz tartoznak. Allah [majdan] nagy fizetséget ad a hívőkenek.

147 Miért büntetne Allah meg benneteket, ha hálásak és hívők vagytok? Allah hálás és [mindenről] tudomása van.

148 Allah nem szereti azt, ha nyilvánosan rosszat mondanak [valakiről] – kivéve, ha valakivel jogtalanság történt! Allah [mindent hall] és tud.

149 Akár feltárjátok a jót, [amit tesztek], akár elrejtitek azt, akár pedig elnéztek valami rosszat – Allah elnéző és [mindenek fölött] hatalmas.

150 Akik nem hisznek Allahban, s a küldöttében és különbséget akarnak tenni Allah és a küldött között és azt mondják: “Hiszünk [a próféták] egy részében és nem hiszünk egy másik részében,” s [a hit és a hitetlenség közötti fél]utat akarják választani –

151 azok az igazi hitetlenek. Megalázó büntetést készítettünk elő a hitetleneknek [a túlvilágon].

152 Akik azonban hisznek Allahban és a küldötteiben és nem tesznek különbséget egyikük között sem, azoknak [Allah] megadja majd a fizetségüket. Allah megbocsátó és kegyes.

 

153 Az Írás birtokosai azt kívánják tőled, hogy [küldetésed bizonyságáúl] küldess le nekik egy Írást az égből. Mózestől [hajdan] ennél nagyobbat kívántak, [amikor] azt mondták [neki]: “Mutasd meg nekünk Allahot szemmel láthatóan!” És istentelenségükért mennyő sújtotta őket. Aztán elővették az [arany]borjút – miután nyilvánvaló bizonyítékokat kaptak. Ám mi elnéztük ezt és nyilvánvaló hatalmat adtunk Mózesnek.

154 És fölemeltük föléjük a [Sinai] hegyet a velük kötött egyezség zálogául és azt mondtuk nekik: “Lépjetek be a kapun, boruljatok földre!” És azt mondtuk: “Ne hágjátok át a sabbatra vonatkozó [parancsomat]!” És erős egyezséget kötöttünk velük.

155 És mivel megszegték az egyezségüket, nem hittek Allah jeleiben, jogtalanul megölték a prófétákat, és azt mondták: “A szívünk körülmetéletlen” – de nem, Allah lepecsételte azt nekik a hitetlenségükért, és ezért hisznek oly kevéssé –

156 és mivel hitetlenek és Máriát szörnyű gyalázkodással illették,

157 és [mivel] azt mondták: “Megöltük Jézust, a Messiást, Mária fiát, Allah küldöttét” – holott [valójában] nem ölték meg őt és nem feszítették keresztre, hanem [valaki más] tétetett nekik [Jézushoz] hasonlóvá [és azt ölték meg]. Akik [Jézust] illetően összekülönböztek, azok kétségben vannak felőle. Nincs tudomásuk róla, csupán vélekedésüket követik. Bizonyosan nem ölték meg őt,

158 ellenkezőleg, Allah magához emelte őt. Allah hatalmas és bölcs.

159 Az Írás birtokosai közül nincs senki, aki – halála előtt – ne hinne benne. A Feltámadás Napján [Jézus] tanú lesz ellenük –

160 [Mindezek miatt] és a zsidók istentelensége miatt megtiltottuk nekik azokat a finom [eledeleket], amelyek megengedettek voltak nekik és [amiatt], mivel sokakat visszatartottak Allah útjától,

161 és mivel uzsorát szedtek, amitől pedig el voltak tiltva és [azért], mivel csalárd módon felhabzsolták az emberek javait. Fájdalmas büntetést készítettünk elő közülük a hitetleneknek [a túlvilágon].

162 Ám azoknak, akik szilárdak közülük a tudásban, a hívőknek, akik hisznek abban, ami [kinyilatkoztatás gyanánt] leküldetett hozzád és [abban], ami [más küldötteknek] leküldetett előtted, akik elvégzik az istentiszteletet és megadják a zakãtot, s akik hisznek Allahban és a Végső Napban – őnékik nagy fizetséget fogunk adni [a túlvilágon].

163 Kinyilatkoztattunk neked, ahogyan [korábban] kinyilatkoztattunk Noénak és az utána [jövő] prófétáknak: kinyilatkoztattunk Ábrahámnak, Ismáelnek, Izsáknak, [Izrael] törzseinek, Jézusnak, Jóbnak, Jónásnak, Áronnak, Salamonnak és adtunk Dávidnak egy zsoltárt.

164 Egyes köldöttekről már beszéltünk neked [korábban], másokról [azonban még] nem beszéltünk neked – Mózessel [pedig valóban] szólván szólott Allah -,

165 küldöttekről, [akik] örömhír-hozók és intők gyanánt [jöttek el], hogy a küldöttek [fellépése] után az embereknek ne lehessen érvük Allah ellen [mondván, hogy semmiről sem tudnak]. Allah hatalmas és bölcs.

166 Allah azonban tanusítja azt, ami [kinyilatkoztatás gyanánt] leküldetett hozzád – és az angyalok [is] tanúsítják. Allah elégséges tanú!

167 Akik hitetlenek és visszatartanak [másokat] Allah útjától, azok [az igaz úttól] messzebolyongva tévelyegnek.

168 Akik hitetlenek és vétkeznek, azoknak Allah képtelen megbocsátani, és lehetetlen az, hogy az [igaz] útra vezesse őket,

169 inkább a gyehennához vezető útra [vezeti őket], ott fognak időzni örökké. Könnyű ez Allahnak.

170 Ti emberek! Eljött immár hozzátok a küldött az Uratoktól az Igazsággal. Higgyetek hát! Jobb ez nektek! Ha nem hisztek, [az a ti dolgotok]! Allahé [mind]az, ami az egekben és a földön van. Allah [mindenek] tudója és bölcs.

171 Ti Írás birtokosai! Ne lépjétek túl a határt a ti vallástokban és ne mondjatok Allahról mást, csak az igazságot! Jézus, a Messiás, Mária fia [csupán] küldötte Allahnak, és az ő szava, amit sugalmazott Máriának, és belőle [kiáradó] szellem. Higgyetek hát Allahban és az ő küldötteiben és ne mondjátok azt, hogy: “Három!” Hagyjátok abba! Jobb az nektek! Allah csupán egyetlen isten. Magasztaltassék! Hogyan is lehetne gyermeke! Övé [mind]az, ami az egekben és a földön van. Allah elégséges istápoló!

...78. SZÚRA

A könyörületes és irgalmas Isten nevében!

 

1 Miről kérdezgetik ők egymást?

2 A hatalmas üzenetről,

3 amelyről különféleképp vélekednek.

4 De nem! Majd megtudják!

5 És még egyszer nem! Majd megtudják!

6 Vajon nem tettük-e fekhellyé a földet,

7 És cövekekké a hegyeket?

8 És teremtettünk benneteket páronként,

9 és alvásotokat pihenéssé,

10 az éjszakát köntössé,

11 és a nappalt megélhetéssé tettük.

12 És fölétek hét szilárd [égboltot] építettünk,

13 és egy fényesen égő lámpást készítettünk,

14 és az esőfelhőkből bőven ömlő vizet bocsátottunk le,

15 hogy gabonát és [más] növényeket sarjasszunk,

16 és burjánzó kerteket.

17 A Döntés Napja ki van jelölve.

18 Azon a napon, amikor megfúvatik a trombita és [elő]jöttök seregestől!

19 És megnyílik az ég és csupa kapu lesz,

20 És megmozdulnak a hegyek és délibábbá válnak.

21 A gyehenna pedig leshely lesz,

22 oda térnek meg az istentelenek,

23 akik [időtlen] időkig ott maradnak.

24 Nem kóstolnak ott sem hűvöset, sem italt,

25 csak forrásban lévő vizet és gennyet –

26 illő fizetségképpen.

27 Nem számoltak soha a számadással,

28 és szemenszedett hazugságnak tartották a jeleinket.

29 Ám mi írásban vettünk számba mindent.

30 “Ízleljétek hát! Egy valamivel gyarapítunk benneteket, és ez a büntetés.”

31 Az istenfélőket pedig győzelmük helye várja,

32 kertek és szőlők,

33 és duzzadó keblű, egykorú [hurik],

34 és csordultig telt kupa;

35 nem hallanak ott sem üres fecsegést, sem meghazudtolást –

36 [mindezt] fizetségképpen a te Uradtól: ajándék [és] elszámolás gyanánt [?]

37 [Ő] az Ura az egeknek és a földnek és ami a kettő között van, a könyörületes, akitől nem kapnak szót

38 azon a napon, amikor a lélek és az angyalok sorbanállnak; nem beszélnek, csak az, akinek a könyörületes engedélyt adott és azt mondja, ami helyes.

39 Ez a nap az Igazság [Napja], és aki akarja, az Urához tér meg.

40 Közeli büntetéstől intünk benneteket: egy olyan naptól, amikor az ember meglátja, hogy mit küldött előre a keze, és a hitetlen azt mondja: “Ó, bárcsak por lennék!”


P.S.: Annyit tudni kell, hogy csak a szuniták számára szent ez az Írás – a síták nem veszik szó szerint isteni eredetünek. A mohamedánok nagy többsége (kb 80%) azonban szunita.